Navigatie overslaan
Hacktisch

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Hacktisch. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in januari 2015. Kort samengevat:

Hieronder worden deze en een paar andere voorwaarden preciezer uitgewerkt. Bij een conflict tussen de samenvatting en de uitwerking heeft de uitwerking voorrang.

  1. Hacktisch is een eenmanszaak. Hacktisch is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 56148305.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Hacktisch en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Hacktisch sluit de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uit.
  3. Al het door Hacktisch geproduceerde werk is eigendom van Hacktisch totdat de opdrachtgever de betaling voor dit werk heeft voldaan. Dit geldt ook als het product zich bevindt binnen het domein (zoals server of kantoor) van de opdrachtgever. Als de betalingstermijn voor een product is verzuimd kan Hacktisch eisen dat zijn product per direct uit productie wordt gebracht en niet meer openbaar beschikbaar is, totdat de betaling is voldaan. De opdrachtgever moet hier gehoor aan geven.
  4. Hacktisch kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal Hacktisch de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hacktisch is niet aansprakelijk voor enig handelen van die derden. Hacktisch is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  5. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, te maken kosten (zoals reiskosten) en omzetbelasting verschuldigd. Hacktisch kan voorafgaand aan een opdracht afspreken dat de opdrachtgever een voorschot betaalt. Hacktisch verrekent eventueel betaalde voorschotten met tussentijdse declaraties of de eindfactuur voor de opdracht. Hacktisch brengt geen kantoorkosten in rekening.
  6. Hacktisch brengt de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De uiterste betaaldatum is 1 maand na de factuurdatum en staat op de factuur genoteerd. Als de betaling niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Hacktisch gerechtigd om direct en per elke volgende maand 5% extra bovenop het oorspronkelijke bedrag te rekenen zolang het verzuim aanhoudt.
  7. Iedere aansprakelijkheid van Hacktisch jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het al betaalde honorarium voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, met een maximum van €10.000. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.
  8. De opdrachtgever zal Hacktisch vrijwaren voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die Hacktisch voor de opdrachtgever verricht. De opdrachtgever zal alle kosten van juridische bijstand en alle schade in verband met die aanspraken aan Hacktisch vergoeden. Deze bepaling geldt niet voor zover een aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hacktisch.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van de personen die voor Hacktisch werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door Hacktisch worden ingeschakeld.
  10. Op de rechtsverhouding tussen Hacktisch en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en Hacktisch.

© 2018 Hacktisch | Sitemap